Nauczyciel wspomagający – kim jest i komu przysługuje?

 

Szukasz pomocy dla swojego niepełnosprawnego dziecka? W przedszkolu i szkole może mu pomóc nauczyciel wspomagający. Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego? Komu przysługuje i czy aby się o niego ubiegać, wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności? Odpowiadamy na te pytania.

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to osoba, która pomaga w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi (fizycznie oraz umysłowo) lub niedostosowanymi społecznie. Np. dzieciom, które nie mówią, z objawami autyzmu, chorobami genetycznymi i innymi zaburzeniami. Odpowiednio przeszkolony pedagog koncentruje się na szczególnych potrzebach konkretnego dziecka. Jest to swego rodzaju promotor oraz propagator edukacji włączającej, a także opiekun uczniów z niepełnosprawnością.

Nauczyciel wspomagający – jakie są jego kwalifikacje i obowiązki?

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (wskazane jest, by osoba, która wykonuje ten zawód, ukończyła pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe).

Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy przede wszystkim wsparcie dziecka lub małej grupy dzieci, które zostały mu przydzielone pod opiekę. Jego zadania to współorganizacja edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi oraz ocenianie ich postępów. Podstawą prawną, która reguluje zasady pracy nauczycieli wspomagających, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).

Praca nauczyciela wspomagającego nie należy do łatwych, skupia się ona na różnych obszarach, takich jak edukacja, integracja czy też współpraca z nauczycielem wiodącym. Pedagog specjalny musi wykazać się kreatywnością, dużymi pokładami empatii i cierpliwością, a także być osobą elastyczną, która potrafi dostosować program nauczania do konkretnych potrzeb swoich podopiecznych.

Dokładne wytyczne na temat potrzeb dziecka niepełnosprawnego można znaleźć w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Maluch, któremu został przydzielony nauczyciel wspomagający w przedszkolu lub szkole, może wymagać nie tylko zajęć rewalidacyjnych, ale także ćwiczeń logopedycznych lub nawet terapii fizjoterapeutycznej (szczególnie w sytuacji zaburzeń napięcia mięśniowego u dziecka). Nierzadko w tym zawodzie przydaje się więc znajomość zagadnień z zakresu psychologii oraz fizjoterapii.

Nauczyciel wspomagający w szkole – komu przysługuje?

Nauczyciel wspomagający w szkole

Nauczyciel wspomagający jest zatrudniany obowiązkowo w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi, w których przebiega wspólna edukacja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Może on pracować dodatkowo także w szkole ogólnodostępnej, w której są dzieci wymagające pomocy specjalisty.

Nauczyciel wspomagający przysługuje dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument ten stanowi podstawę do zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pedagoga, który będzie pomagał dziecku w codziennej nauce w przedszkolu lub szkole.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie:

 • niedosłyszący i niesłyszący;
 • niepełnosprawni ruchowo;
 • niewidomi;
 • upośledzeni intelektualnie (w różnym stopniu);
 • z objawami autyzmu lub zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (posiadający co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności);
 • z zaburzeniami zachowania (np. antyspołeczni lub nadmiernie agresywni).

Dokument ten może zostać wydany przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


W przypadku niepokojących objawów ogromne znaczenie ma poznanie ich przyczyny. Upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania, niepełnosprawności mogą być związane z zaburzeniami genetycznymi. Sprawdź, jakie badania warto wykonać u dzieci z takimi problemami aby wspomóc rozwój dziecka i dobrać celowane leczenie: 

>> badania genetyczne dziecka <<


Nauczyciel wspomagający w szkole

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązuje do realizacji kształcenia i wychowania w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacja (całokształt działań mających na celu przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu możliwie pełnej sprawności) oraz specjalistyczna pomoc i opieka.

Warto mieć świadomość, że kwalifikacja do kształcenia z orzeczeniem nie jest jednoznaczna z tym że dziecko powinno się uczyć w szkole specjalnej. Oznacza jedynie, że maluch wymaga dodatkowej opieki.

Jak dużą grupą zajmuje się nauczyciel wspomagający w szkole?

Pod opieką nauczyciela wspomagającego może jednocześnie przebywać do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile godzin z nauczycielem wspomagającym przysługuje maluchowi?

Nauczyciel wspomagający w szkole

Czas pracy nauczyciela wspomagającego reguluje polska ustawa z 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym dokumentem czas pracy nauczyciela wspomagającego z dziećmi wynosi 20 godzin tygodniowo.

Jeśli chodzi o wymiar czasu poświęconego konkretnemu dziecku, decyzja należy do dyrektora placówki. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę powinna się kierować potrzebami ucznia oraz zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel wspomagający w szkole – czy orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy, by się o niego ubiegać?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to ważny dokument, jednak nie stanowi on jednoznacznej podstawy do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Dopiero gdy dziecko posiada wystawione orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice mogą liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego.

Nauczyciel wspomagający w szkole

Jeśli dziecko jest zagrożone niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawne, ale nie posiada ono orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oznacza to, że nie musi korzystać ze specjalistycznej pomocy. W zależności od konkretnego przypadku przedszkole lub szkoła mogą jednak zwrócić się do organu prowadzącego, by zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Gdy dyrektor placówki dysponuje odpowiednim budżetem i wyrazi na to zgodę, maluch może zostać objęty dodatkową opieką.

Jak wygląda procedura ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Prawni opiekunowie dziecka muszą złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także wyrazić zgodę na przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych.

Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • data oraz miejsce urodzenia dziecka;
 • miejsce zamieszkania dziecka;
 • nazwa oraz adres szkoły razem z oznaczeniem klasy;
 • imiona i nazwiska prawnych opiekunów dziecka;
 • miejsce zamieszkania prawnych opiekunów.

Dodatkowo wnioskodawcy muszą określić cel, dla którego formułowany jest wniosek o uzyskanie orzeczenia i uzasadnić chęć ubiegania się o dodatkową pomoc. Na dokumencie powinien się znaleźć również odręczny podpis wnioskodawców. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zespół orzekający wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dlaczego warto wykonać badania genetyczne u dziecka z zaburzeniami rozwoju?

Jeżeli jako rodzice zadbaliście o to, aby dziecko w szkole miało wsparcie nauczyciela wspomagającego na pewno chcecie zapewnić mu jak najlepszy

nauczyciel wspomagający

rozwój. W sytuacji kiedy u dziecka występują różnorodne zaburzenia rozwojowe, takie jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju intelektualnego, problemy ze wzrokiem lub słuchem o niepoznanej przyczynie warto zdecydować się na specjalistyczne badania genetyczne.

Takie badania umożliwiają spojrzeć na zdrowie dziecka w szerszy sposób. Często niepokojące objawy dotyczą więcej niż jednego obszaru medycy. Badania genetyczne dziecka pozwalają sprawdzić czy przyczyna nie jest związana z mutacjami genetycznymi prowadzącymi do konkretnej choroby.

Poznanie choroby pozwala dobrać terapię w najskuteczniejszy z możliwych sposobów oraz wprowadzić celowane leczenie dostosowane do potrzeb dziecka.


Najszerszym badaniem genetycznym dostępnym na rynku jest badanie WES. W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje tego badania.

Badanie WES STANDARD ORAZ BADANIE WES PREMIUM. Jaka jest różnica między tymi badaniami?

👉 Standardowe badanie WES analizuje najlepiej poznaną część DNA pacjenta, czyli eksony. Poszukuje w nich niebezpiecznych zmian, które będzie można uznać za przyczynę objawów. Badanie WES jest bardzo precyzyjne – każdy gen jest sprawdzany kilkadziesiąt razy, aby mieć pewność co do jego budowy. Dzięki temu wynik jest wartościowy dla lekarza genetyka, który na jego podstawie może podstawić diagnozę danej choroby i zadecydować o dalszym leczeniu.

👉 WES PREMIUM to badanie WES o rozszerzonym zakresie. Oprócz zmian w eksonach sprawdza dodatkowo zmiany w intronach.

Analiza dotyczy tylko tych zmian w intronach, których działanie jest dobrze poznane, opisane i mogą mieć znaczenie dla diagnozy pacjenta. Pomija się natomiast części intronów, których działania nauka na razie nie potrafi zinterpretować – takie informacje wprowadziłyby jedynie zamieszanie i utrudniły postawienie rozpoznania.

WES PREMIUM daje więc największą szansę na odkrycie przyczyny problemów zdrowotnych i wprowadzenie leczenia – w szybkim czasie. Każda wykryta zmiana w genie jest ponownie sprawdzana ponad 100 razy dla najwyższej pewności wyniku. Jest to najnowocześniejsze i najbardziej precyzyjne badanie genetyczne.

👉 Badanie WES PREMIUM sprawdza wszystkie znane zmiany w genach, o których wiadomo że mogą powodować rozwój objawów choroby wrodzonej i mogą być podstawą do postawienia diagnozy.

👉 Do badania WES PREMIUM jest możliwość dokupienia badania wrażliwości na leki. W badaniu sprawdzana jest wrażliwość pacjenta na 89 substancji leczniczych, które zawarte są w ponad 550 lekach dostępnych na polskim rynku. Wśród nich znajdują się leki przeciwbólowe (np. ibuprofen) , stosowane w leczeniu padaczki i zaburzeń neurologicznych, kardiologiczne, znieczulające, psychiatryczne. Dzięki takiej wiedzy stosowanie leków jest bezpieczniejsze, a terapia dużo skuteczniejsza.

Badanie WES PREMIUM – badane leki

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej: >> CERTYFIKATY BADANIA WES <<

wes janeczko

BADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIO PLUSBADANIE WES STANDARD TRIO PLUS
wes premiumwes premiumwes premium plus farmakowes premium plus farmakowes premium triowes premium trio

Często zadawane pytania

Co jeżeli wynik badania genetycznego pokaże gen choroby wrodzonej?

W takiej sytuacji, podczas konsultacji genetycznej, która odbywa się po wydaniu wyniku badania (zawarta jest w cenie) Lekarz Genetyk wskaże dalsze kroki postępowania.

Dzięki szybkiemu wykryciu choroby, która ma negatywny wpływ na organizm dziecka, w większości przypadków można dziecku skutecznie pomóc, wprowadzając indywidualnie dopasowaną terapię. W niektórych przypadkach terapia ta polega np. na wprowadzeniu odpowiedniej diety lub suplementacji.

Co jeżeli wynik badania genetycznego nie pokaże genu choroby wrodzonej?

Jest to bardzo dobra i cenna informacja! Oznacza to wykluczenie badanych chorób wrodzonych. Taka informacja pokazuje np. że dziecko może być bezpiecznie szczepione, a także, że w przyszłości nie rozwinie się u niego żadna choroba, która została sprawdzona.

Jak długo muszę czekać na wynik badania?

Wynik badania WES PROFILAKTYKA otrzymasz w czasie 7 tygodni.

Wynik badania WES COMPLEX otrzymasz w czasie 7-10 tygodni, wynik testu WES STANDARD otrzymujesz w 10 tygodni, wynik badania WES PREMIUM otrzymasz w czasie 7 tygodni. Od razu po otrzymaniu wyniku, umawiamy Cię na telefoniczną konsultacją z lekarzem genetykiem.

Moje dziecko miało wykonywane badania przesiewowe na NFZ, które nie wykazały nic niepokojącego czy jest sens je rozszerzać?

Tak, gdyż badanie przesiewowe (NFZ) wykrywa  29 chorób, a test WES kilkaset tego typu chorób! Poza tym badanie przesiewowe jest badaniem biochemicznym (sprawdza zawartość danej substancji w krwi) i może czasami dawać wynik fałszywie negatywny.

Badanie biochemiczne nie mówi nic o przyczynie choroby, gdyż sprawdza tylko jeden z objawów choroby. Test WES jest badaniem genetycznym, które sprawdza występowanie choroby na poziomie genów i dają jednoznaczną odpowiedź. Dlatego jeśli rodzic ma taką możliwość – warto wykonać dodatkowo badanie genetyczne o szerokim zakresie.

Gdzie można wykonać badanie WES?

W DOMU:

 • Próbkę do badania (krew żylną, suchą kroplę krwi lub wymaz z policzka) może pobrać pielęgniarka mobilna w domu pacjenta.
 • Pielęgniarki, które współpracują z nami przestrzegają wszelkich zasad higieny, a zestaw do pobrania próbki jest sterylny i bezpieczny dla pacjenta!
 • W przypadku WYMAZU Z POLICZKA oraz SUCHEJ KROPLI KRWI próbką można pobrać samodzielnie, bez pomocy personelu medycznego.

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ W CAŁEJ POLSCE

 • Współpracujemy z ponad 300 placówkami medycznymi na terenie całek Polski, umówimy Cię na pobranie próbki do badania najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
Co w sytuacji jeżeli pobrana próbka nie będzie się nadawać do analizy?
W rzadkich przypadkach może być konieczne ponowne pobranie próbki do badania, np. na skutek uszkodzenia mechanicznego, niewystarczającej jakości materiału, zanieczyszczenia materiału, problemów technicznych itp. W takiej sytuacji organizujemy ponowne pobranie bez dodatkowych opłat.

Dotyczy to zarówno próbki krwi, wymazu z policzka i suchej kropli krwi.

Jak należy przygotować pacjenta do pobrania krwi?
Do pobrania krwi nie trzeba być na czczo, natomiast wskazane jest, aby na kilka godzin przed pobraniem pacjent dużo pił i był nawodniony.

Pobranie krwi jest bezpieczne. Natomiast w niektórych przypadkach w miejscu pobrania krwi (wkłucia) może powstać krwiak, bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia nerwów.

Możliwe, że w trakcie pobrania krwi konieczne będzie przytrzymanie dziecka. U dzieci, u których niemożliwe będzie pobranie krwi z żyły odłokciowej, możliwe jest wkłucie się w nietypowe miejsca (u dzieci jest to częsta główka).  Może się również zdarzyć, że zajdzie potrzeba kilkukrotnego wkłucia.  Jest to standardowa procedura w przypadku pobrań krwi u dzieci i nie należy się tym niepokoić.

Nasze pobrania organizujemy jedynie z personelem medycznym, który ma doświadczenie w pobieraniu krwi u dzieci i noworodków.  Osoba pobierająca krew zawsze stara się to zrobić w sposób jak najbardziej komfortowy i  przyjazny dla małego pacjenta.  Ilość krwi do badania nie jest duża, dlatego najczęściej pobranie przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo.

Jak otrzymam wynik badania WES?
Po pobraniu próbki do badania, Pacjent otrzyma dostęp do Panelu Klienta on-line.  Wynik zostanie opublikowany w Panelu Klienta w wersji PDF (taki wynik jest w pełni wartościowy, ponieważ zawiera podpis elektroniczny).  O terminie publikacji wyniku Pacjent zostanie poinformowany SMSem. Dzięki Panelowi, zarówno dane osobowe pacjenta jak i wyniki badań są odpowiednio zabezpieczone.
Kiedy odbędzie się konsultacja wyniku z lekarzem?

Terminy oczekiwania na konsultacje z naszymi lekarzami genetykami to od kilku dni do dwóch tygodni.

Termin konsultacji można wybrać samodzielnie korzystając z dostępu do Panelu Klienta.

Czy jest możliwość płatności ratalnej?
Tak – wystarczy się z nami skontaktować, a wyjaśnimy jak uzyskać możliwość płatności ratalnej.

Istnieje również możliwość płatności odroczonej do 54 dni – PayPo.

Mieszkam za granicą, jak mogę wykonać badanie WES?

Badania WES PROFILAKTYKA, WES COMPLEX, WES PREMIUM oraz WES STANDARD wykonuje się z suchej kropli krwi. Wystarczy, że zamówią Państwo zestaw do pobrania próbek do domu (przesyłamy zestawy również za granicę bez dodatkowych opłat). Natomiast po pobraniu materiału prosimy o jego odesłanie we własnym zakresie do naszego laboratorium.

Czy choroby genetyczne zawsze są dziedziczone po rodzicach?

Nie. Wiele chorób genetycznych powstaje 'spontanicznie’ – podczas podziałów komórek zarodka po zapłodnieniu. Na ich powstanie nie można mieć wpływu – jest to sytuacja zupełnie losowa.

Aby zachorować na większość chorób dziedzicznych dziecko musi odziedziczyć 'komplet’ wadliwych genów – od mamy i taty. W przypadku niektórych chorób wystarczy wadliwa kopia genu tylko jednego rodzica. Rodzice jednak nie muszą wiedzieć, że są 'nosicielami’ – mogą być zupełnie zdrowi. Jest to więc również kwestia losowa – nie wolno obwiniać się za chorobę dziecka, na którą nie miało się żadnego wpływu.


 

Zobacz też:

👉 Badanie WES – szczegółowa diagnostyka zaburzeń dziecka

👉 Badania na autyzm

👉 Badania na padaczkę

👉 Zespół Westa