Nauczyciel wspomagający – kim jest i komu przysługuje?

Nauczyciel wspomagający

Szukasz pomocy dla swojego niepełnosprawnego dziecka? W przedszkolu i szkole może mu pomóc nauczyciel wspomagający. Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego? Komu przysługuje i czy aby się o niego ubiegać, wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności? Odpowiadamy na te pytania.

 1. Kim jest nauczyciel wspomagający?
 2. Nauczyciel wspomagający – jakie są jego kwalifikacje i obowiązki?
 3. Nauczyciel wspomagający w szkole – komu przysługuje?
 4. Jak dużą grupą zajmuje się nauczyciel wspomagający w szkole?
 5. Ile godzin z nauczycielem wspomagającym przysługuje maluchowi?
 6. Nauczyciel wspomagający w szkole – czy orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy, by się o niego ubiegać?

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to osoba, która pomaga w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi (fizycznie oraz umysłowo) lub niedostosowanymi społecznie. Np. dzieciom, które nie mówią, z objawami autyzmu, chorobami genetycznymi i innymi zaburzeniami. Odpowiednio przeszkolony pedagog koncentruje się na szczególnych potrzebach konkretnego dziecka. Jest to swego rodzaju promotor oraz propagator edukacji włączającej, a także opiekun uczniów z niepełnosprawnością.

Nauczyciel wspomagający – jakie są jego kwalifikacje i obowiązki?

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (wskazane jest, by osoba, która wykonuje ten zawód, ukończyła pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe).

Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy przede wszystkim wsparcie dziecka lub małej grupy dzieci, które zostały mu przydzielone pod opiekę. Jego zadania to współorganizacja edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi oraz ocenianie ich postępów. Podstawą prawną, która reguluje zasady pracy nauczycieli wspomagających, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).

Praca nauczyciela wspomagającego nie należy do łatwych, skupia się ona na różnych obszarach, takich jak edukacja, integracja czy też współpraca z nauczycielem wiodącym. Pedagog specjalny musi wykazać się kreatywnością, dużymi pokładami empatii i cierpliwością, a także być osobą elastyczną, która potrafi dostosować program nauczania do konkretnych potrzeb swoich podopiecznych.

Dokładne wytyczne na temat potrzeb dziecka niepełnosprawnego można znaleźć w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Maluch, któremu został przydzielony nauczyciel wspomagający w przedszkolu lub szkole, może wymagać nie tylko zajęć rewalidacyjnych, ale także ćwiczeń logopedycznych lub nawet terapii fizjoterapeutycznej (szczególnie w sytuacji zaburzeń napięcia mięśniowego u dziecka). Nierzadko w tym zawodzie przydaje się więc znajomość zagadnień z zakresu psychologii oraz fizjoterapii.

Nauczyciel wspomagający w szkole – komu przysługuje?

Nauczyciel wspomagający w szkole

Nauczyciel wspomagający jest zatrudniany obowiązkowo w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi, w których przebiega wspólna edukacja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Może on pracować dodatkowo także w szkole ogólnodostępnej, w której są dzieci wymagające pomocy specjalisty.

Nauczyciel wspomagający przysługuje dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument ten stanowi podstawę do zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pedagoga, który będzie pomagał dziecku w codziennej nauce w przedszkolu lub szkole.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie:

 • niedosłyszący i niesłyszący;
 • niepełnosprawni ruchowo;
 • niewidomi;
 • upośledzeni intelektualnie (w różnym stopniu);
 • z objawami autyzmu lub zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (posiadający co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności);
 • z zaburzeniami zachowania (np. antyspołeczni lub nadmiernie agresywni).

Dokument ten może zostać wydany przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel wspomagający w szkole

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązuje do realizacji kształcenia i wychowania w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacja (całokształt działań mających na celu przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu możliwie pełnej sprawności) oraz specjalistyczna pomoc i opieka.

Warto mieć świadomość, że kwalifikacja do kształcenia z orzeczeniem nie jest jednoznaczna z tym że dziecko powinno się uczyć w szkole specjalnej. Oznacza jedynie, że maluch wymaga dodatkowej opieki.

Jak dużą grupą zajmuje się nauczyciel wspomagający w szkole?

Pod opieką nauczyciela wspomagającego może jednocześnie przebywać do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ile godzin z nauczycielem wspomagającym przysługuje maluchowi?

Nauczyciel wspomagający w szkole

Czas pracy nauczyciela wspomagającego reguluje polska ustawa z 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym dokumentem czas pracy nauczyciela wspomagającego z dziećmi wynosi 20 godzin tygodniowo.

Jeśli chodzi o wymiar czasu poświęconego konkretnemu dziecku, decyzja należy do dyrektora placówki. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę powinna się kierować potrzebami ucznia oraz zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel wspomagający w szkole – czy orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy, by się o niego ubiegać?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to ważny dokument, jednak nie stanowi on jednoznacznej podstawy do zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Dopiero gdy dziecko posiada wystawione orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice mogą liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego.

Nauczyciel wspomagający w szkole

Jeśli dziecko jest zagrożone niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawne, ale nie posiada ono orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oznacza to, że nie musi korzystać ze specjalistycznej pomocy. W zależności od konkretnego przypadku przedszkole lub szkoła mogą jednak zwrócić się do organu prowadzącego, by zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Gdy dyrektor placówki dysponuje odpowiednim budżetem i wyrazi na to zgodę, maluch może zostać objęty dodatkową opieką.

Jak wygląda procedura ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Prawni opiekunowie dziecka muszą złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także wyrazić zgodę na przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych.

Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • imię i nazwisko dziecka;
 • data oraz miejsce urodzenia dziecka;
 • miejsce zamieszkania dziecka;
 • nazwa oraz adres szkoły razem z oznaczeniem klasy;
 • imiona i nazwiska prawnych opiekunów dziecka;
 • miejsce zamieszkania prawnych opiekunów.

Dodatkowo wnioskodawcy muszą określić cel, dla którego formułowany jest wniosek o uzyskanie orzeczenia i uzasadnić chęć ubiegania się o dodatkową pomoc. Na dokumencie powinien się znaleźć również odręczny podpis wnioskodawców. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zespół orzekający wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zobacz też:

👉 Badanie WES – szczegółowa diagnostyka zaburzeń dziecka

👉 Badania na autyzm

👉 Badania na padaczkę

👉 Zespół Westa