Regulamin promocji

„WES + FRAX bezpłatnie”

  1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem promocji „WES + FRAX bezpłatnie” (dalej zwanej Promocją) jest TESTDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie promocji „WES + FRAX bezpłatnie”, dostępnym on-line na stronie www.badamydzieci.pl/regulamin/wesfrax (dalej zwanym Regulaminem).

1.3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania objętego Promocją.

  1. Zasady promocji

2.1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.2. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.3. Promocja trwa od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 1 maja 2021 r., lub do wycofania Promocji przez Organizatora. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.badamydzieci.pl.

2.4. Z promocji może skorzystać wyłącznie osoba, która dokona zakupu badania WES STANDARD (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes/), przy czym za dokonanie zakupu uznaje się uiszczenie pełnej ceny badania zgodnie z cennikiem podanym na stronie: https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes oraz podała podczas zamówienia kod promocyjny ’WES+ FRAX’, w trakcie trwania promocji (kwiecień 2021). W przypadku płatności ceny w ratach zakup uznaje się za dokonany z chwilą zapłaty ostatniej raty.

2.5. Organizator udostępnił informacje promocyjne (on-line) z kodem uprawniającym osobę, która w kwietniu 2021 dokona zakupu badania WES STANDARD, do wykonania BEZPŁATNIE badania FRAX – Określenie liczby powtórzeń (CGG) w genie FMR1 (o wartości 347zł).

2.6. Dodatkowe bezpłatne badanie może być wykonane tylko u tej samej osoby, u której wykonywane jest badanie WES STANDARD.

2.7 Próbką do badania WES STANDARD i FRAX jest KREW.

2.8. Bezpłatne badanie (FRAX) nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

2.9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu badania WES STANDARD, promocja o której mowa w punkcie 2.5 Regulaminu, nie przysługuje.

2.10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

  1. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adresbiuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.