Regulamin promocji

„Zniżka na badania po targach MamaVille Warszawa 2022

  1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem promocji „Zniżka na badania po targach MamaVille Warszawa 2022” (dalej zwanej Promocją) jest TESTDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie promocji „Zniżka na badania po targach MamaVille Warszawa 2022”, dostępnym on-line na stronie https://badamydzieci.pl/dane-kontaktowe/regulamin-serwisu/regulamin/promocja-mamaville-warszawa-2022/ (dalej zwanym Regulaminem).

1.3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania objętego Promocją.

  1. Zasady promocji

2.1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.2. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.3. Promocja trwa od dnia 13 marca 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r., lub do wycofania Promocji przez Organizatora. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.badamydzieci.pl.

2.4. Z promocji może skorzystać wyłącznie osoba, która dokona zakupu jednego z badań: WES STANDARD (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes/), WES PREMIUM (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes-premium/), WES PREMIUM TRIO (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes-premium-trio-sekwencjonowanie-wszystkich-eksonow-i-wybranych-intronow-kliknij-aby-dowiedziec-sie-wiecej/), WES STANDARD TRIO (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes-trio-sekwencjonowanie-wszystkich-eksonow-kliknij-aby-dowiedziec-sie-wiecej-kopia-kopia/),  WES PROFILAKTYKA (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes-profilaktykakliknij-aby-dowiedziec-sie-wiecej-copy/), WES PREKONCEPCJA (https://badamydzieci.pl/produkt/badanie-wes-prekoncepcja-duokliknij-aby-dowiedziec-sie-wiecej-copy-kopia/), DIAGNOSTYKA ALERGII MAX (https://badamydzieci.pl/produkt/diagnostyka-alergii-max/)  oraz podała podczas zamówienia kod promocyjny uprawniający do zniżki „Mamaville Warszawa 2022” w trakcie trwania promocji. Podanie kodu uprawnia do uzyskania zniżki w wysokości 150zł od całkowitego kosztu badania. Przy czym za dokonanie zakupu uznaje się uiszczenie pełnej ceny badania (zniżka nie może zostać wykorzystania do opłaty za konsultację z genetykiem, będącej częścią badań: WES STANDARD, WES PREMIUM, WES STANDARD TRIO, WES PREMIUM TRIO, WES PREKONCECJA). zgodnie z cennikiem podanym na stronie: https://badamydzieci.pl/

2.5. Organizator udostępnił ulotki informacyjne badaniach zawierające bony rabatowe (dalej zwane Bonami) z kodem uprawniającym osobę, która dokonała zakupu jednego z wymienionych w punkcie 2.4 badań, do uzyskania zniżki od pierwotnych kosztów badania w wysokości 150zł,- (sto pięćdziesiąt) złotych brutto.

2.6. Zniżka na badania nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

2.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

  1. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adresbiuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.