Regulamin promocji

„Bon na badanie, przy zakupie testu NOVA”

  1. Informacje podstawowe

1.1. Organizatorem promocji „Bon na badanie, przy zakupie testu NOVA” (dalej zwanej Promocją) jest TESTDNA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000485925, NIP: 6342822748 (dalej zwana Organizatorem).

1.2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie promocji „Bon na badanie, przy zakupie testu NOVA”, dostępnym on-line na stronie www.badamydzieci.pl/regulamin (dalej zwanym Regulaminem).

1.3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzenia przez Organizatora badania objętego Promocją.

 

  1. Zasady promocji

2.1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.2. Korzystając z Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2.3. Promocja trwa od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 1 maja 2020 r., lub do wyczerpania bonów z promocyjną ofertą rabatową, lub do wycofania Promocji przez Organizatora. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.badamydzieci.pl.

2.4. Z promocji może skorzystać wyłącznie osoba, która dokonała zakupu badania testNOVA, przy czym za dokonanie zakupu uznaje się uiszczenie pełnej ceny badania zgodnie z cennikiem podanym na stronie: https://badamydzieci.pl/platnosc-za-badanie/. W przypadku płatności ceny w ratach zakup uznaje się za dokonany z chwilą zapłaty ostatniej raty.

2.5. Organizator udostępnił ulotki informacyjne badania testNOVA zawierające bony rabatowe (dalej zwane Bonami) z kodem uprawniającym osobę, która dokonała zakupu badania testNOVA, do wykonania dodatkowo jednego z trzech badań o wartości 297,- (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych brutto każde:

– hemochromatoza pierwotna

– nietolerancja glutenu

– nietolerancja laktozy

w promocyjnej cenie 1,- (jeden) złoty brutto.

2.6. Dodatkowe badanie w promocyjnej cenie może być wykonane tylko u tej samej osoby, u której wykonywane jest badanie testNOVA.

2.7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu badania testNOVA (weryfikacji podlega uiszczenie pełnej ceny) oraz dołączenie oryginału Bonu do formularza zlecenia testu NOVA.

2.8. Bony są jednorazowe i nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

2.9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu badania testNOVA rabat, o którym mowa w punkcie 2.5 Regulaminu, nie przysługuje.

2.10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

 

  1. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adresbiuro@testDNA.pl i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

3.2. Wszelkie przesyłane reklamacje powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 

  1. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.3. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją jest sąd w Katowicach, właściwy dla siedziby Organizatora.