Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289 jest Administratorem Twoich danych osobowych.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą mailową lub tradycyjną pocztą: Iwona Litak, iodo@testdna.pl, TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice.
  3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Ciebie przez TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNIEJSZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Twoje dane osobowe wynikające z korzystania z serwisu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem korzystania z serwisu, czyli przez 5 lat .

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, księgowe oraz konsultanci medyczni, punkty pobrań i medycyna pracy.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.